Xóa bỏ trường không cần thiết trang thanh toán WooCommerce không dùng Plugin

Sử dụng code chèn vào file functions.php

Để xóa 1 trường trong phần thanh toán bạn chèn code dưới vào file functions.php trong theme bạn đang sử dụng.

// bo truong country and zipcode//

add_filter( 'woocommerce_checkout_fields' , 'custom_override_checkout_fields' );
function custom_override_checkout_fields( $fields ) {
     unset($fields['billing']['billing_postcode']);
     unset($fields['billing']['billing_country']);
	 unset($fields['billing']['billing_company']);
	 unset($fields['billing']['billing_address_2']);

     return $fields;
}

Hãy dựa vào danh sách các giá trị dưới đây bạn lựa chọn thay thế nó để xóa những field bạn không muốn hiển thị.

Mục Thanh toán (Billing): billing

Họ ( First Name): billing_first_name

Tên (Last Name): billing_last_name

Tên công ty (Company Name): billing_company

Địa chỉ (Address): billing_address_1

Địa chỉ 2: billing_address_2

Tỉnh/Thành phố (Town/City): billing_city

Mã bưu điện (Postcode): billing_postcode

Quốc gia (Country): billing_country

Bang/Hạt (State): billing_state

Địa chỉ email (Email Address): billing_email

Số điện thoại (Phone): billing_phone

Mục Vận chuyển (Shipping): shipping

Họ ( First Name): billing_first_name

Tên (Last Name): billing_last_name

Tên công ty (Company Name): billing_company

Địa chỉ (Address): billing_address_1

Địa chỉ 2: billing_address_2

Tỉnh/Thành phố (Town/City): billing_city

Mã bưu điện (Postcode): billing_postcode

Quốc gia (Country): billing_country

Bang/Hạt (State): billing_state

Mục Thêm thông tin ghi chú (Additional Infomation): order

Ô thêm ghi chú: order_comments

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Trần Phước
Logo
Enable registration in settings - general
0909006051
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon
Shopping cart